• 't Dijkhuis Borne

Doel van Stichting

Samenvatting Beleidsplan 2013-2022

Volgens de stichtingsstatuten van 11-12- 1995 (art. 2) heeft de Stichting ten doel het verlenen van steun in morele en materiële zin aan het bestuur van TMZ locatie 't Dijkhuis, ter ondersteuning van het werk ten behoeve van het geestelijk, cultureel en sociaal welzijn van, met name de in 't Dijkhuis wonende, ouderen en ter bevordering van het woon- en leefklimaat. De Stichting Vrienden tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het geven van bekendheid aan het doel en het inzamelen van gelden en de opbrengst hiervan ter beschikking te stellen in overeenstemming met het doel.

Geld en goederen

Kunnen worden gebruikt voor:

  • aanschaf goederen;
  • bekostiging activiteiten;
  • uitgaven ten behoeve van voornamelijk de bewoners en gebruikers van diensten van 't Dijkhuis;
  • of aanvulling op bedoelde kosten en uitgaven.

Het moet gaan om bestedingen die het verblijf in 't Dijkhuis (van met name de bewoners en gebruikers van diensten) veraangenamen en om bestedingen die de verzorging en welzijn van met name de bewoners (en/of de gebruikers van diensten) bevorderen. De steun kan geen betrekking hebben op bestedingen die ten laste van het investerings-, inrichtings- of exploitatiebudget van 't Dijkhuis behoren te komen.

Ten behoeve van wie?

  • uitsluitend vestiging 't Dijkhuis in Borne
  • incidenteel; aanleunwoningen en appartementen in directe omgeving van 't Dijkhuis.

Dit sluit niet uit dat bestedingen mede ten goede mogen komen aan de andere vestigingen van TMZ of andere instellingen. Dit kan het gevolg zijn van een gezamenlijk bekostigd project. Voorwaarde is wel dat voor het gezamenlijk gebruik, beheer en onderhoud duidelijke richtlijnen zijn opgesteld, met voldoende aandacht voor gebruik door bewoners van 't Dijkhuis.

Continuïteit

Bij het beschikbaar stellen van goederen is "continuïteit" een belangrijke overweging. De Stichting Vrienden verschaft een bijdrage in de investeringskosten van goederen. Belangrijk is dat de Stichting Vrienden van 't Dijkhuis zal faciliteren maar niet zelf zal overgaan tot aanschaf van goederen ed.

Onderhoud, beheer en verzekering ed. liggen bij TMZ, daarom moet de aanvraag, aanschaf en beschikbaarstelling van goederen en gelden uitdrukkelijk instemming hebben van de directie van TMZ locatie 't Dijkhuis.

Vermogen geen doel

De Stichting Vrienden streeft in beginsel niet het vormen van een eigen vermogen na. Integendeel, de Stichting stelt zich ten doel de door haar vergaarde middelen binnen afzienbare termijn ten goede te laten komen aan de bewoners en gebruikers van 't Dijkhuis. Dit hangt samen met het feit dat een belangrijk deel van de middelen afkomstig is van de bewoners, gebruikers, familie en relaties van 't Dijkhuis. Zij hebben er recht op ook te profiteren van hun bijdragen.

Niettemin kan de Stichting Vrienden vermogen hebben en vormen, met het doel om reserveringen te doen voor doeleinden die een groot bedrag vergen en waarvan het nut zich over vele jaren zal uitstrekken.

De aanvraag

De Stichting Vrienden beoordeelt en beslist op basis van een aanvraag die ingediend wordt door de directie. De aanvraag berust op eigen initiatief van directie, bewoners of gebruikers en kan ook uitgaan van de Stichting. aanvragen voor bijdragen ten bate van activiteiten of goederen worden behandeld aan de hand van verschillende criteria. De aanvraag kan alleen behandeld worden indien deze schriftelijk wordt gedaan en vergezeld is van voldoende informatie. Indien u meer informatie hieromtrent wil neem dan contact op met de Stichting Vrienden van 't Dijkhuis p/a Postbus, 7620 AA BORNE.

De financiële middelen en het verwerven daarvan

De Stichting Vrienden vergaart de middelen om haar doel te verwezenlijken uit:

  • Donateur gelden
  • Giften, subsidies en legaten (kijk voor meer informatie op deze website)
  • Sponsoring, algemeen of verbonden aan een project